Kalibratie

Waar kan ik terecht voor de kalibratie van mijn meetinstrument?

In één van onze laboratoria

In onze laboratoria kalibreren we meetinstrumenten onder de beste omstandigheden, en dus met de hoogste kwaliteit.

Onze interne transportdienst kan ingeschakeld worden voor het vervoer van uw meetapparatuur.  Hierbij stellen we alles in het werk om uw meetinstrumenten correct en veilig te transporteren.

Op uw bedrijfslocatie

Kan of wilt u uw meetinstrumenten niet missen? Trescal heeft een team gespecialiseerde technici die getraind en uitgerust zijn om op locatie kalibraties uit te voeren.

trescal_calibration_header

Wat is kalibratie?

De officiële definitie volgens het BIPM:

2.39 (6.11) Calibration

Operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation between the quantity values with measurement uncertainties provided by measurement standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a measurement result from an indication

Kalibratie is het geheel van handelingen om de afwijking te bepalen van een meetinstrument ten opzichte van een referentiestandaard met bijbehorende meetonzekerheid.
Bijkomend kan deze afwijking getoetst worden aan specificaties.  Alles dient uiteraard herleidbaarheid uitgevoerd te worden. Dit brengt ons samen naar de basisgrootheden van het SI-systeem.
Het belang van kalibratie:  is kunnen vertrouwen op een correcte meting uitgevoerd met een meetinstrument.
De vastgestelde afwijking wordt genoteerd in een kalibratiecertificaat incl. de bijbehorende meetonzekerheid, zo weet de gebruiker met welke afwijking hij rekening moet houden.

Justeren

De handeling om de afwijking van een meetinstrument te verkleinen zodat het binnen zijn specificatie valt.  Hiervoor wordt ook vaak de term “afregelen” gebruikt.
Het justeren wordt normaal voorafgegaan van een “As Found”-kalibratie. Dit is erg belangrijk om de geschiedenis te kennen, u heeft immers dit instrument de afgelopen periode gebruikt.
Na het justeren moet het meetmiddel opnieuw gekalibreerd worden: “As Left”-resultaten.
Een goed kalibratiecertificaat vermeldt zowel de meetresultaten van vóór “As Found” als deze na “As Left” het justeren.

Geaccrediteerde kalibratie

Het hebben van een accreditatie toont aan dat een kalibratie-, testlaboratorium of inspectie-instelling bekwaam, onafhankelijk en onpartijdig is.
Deze accreditatie wordt toegekend na een uitgebreid auditproces, waarbij de vereisten van de betrokken norm (ISO/IEC 17025 of ISO/IEC 17020) uitvoerig worden getoetst aan de organisatieprocessen.
Deze toetsing wordt uitgevoerd door accreditatie-instanties (zoals BELAC, de Raad voor Accreditatie, UKAS, COFRAC, …).
Zij kennen een accreditatie toe voor een bepaalde scope van verrichtingen, onderverdeeld in fysische grootheden. Deze instanties worden erkend door collega-instituties en zijn lid van internationale organisaties zoals de EA (European Accreditation) of de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Herleidbaarheid

Volgens het BIPM:

2.41 (6.10) metrological traceability

Property of a measurement result whereby the result can be related to a reference through a documented unbroken chain of calibrations, each contributing to the measurement uncertainty.

Met herleidbaarheid wordt bedoeld dat het resultaat van een meting gerelateerd kan worden aan (inter)nationale standaarden via een ononderbroken en gedocumenteerde keten van ijkingen(kalibraties) die elk bijdragen aan de meetonzekerheid.

Om ervoor te zorgen dat meetgegevens makkelijk uitgewisseld kunnen worden, werd in 1960 het Internationale stelsel van eenheden ingevoerd (het SI-stelsel). Het ‘SI-stelsel’ legt vast in welke eenheden we bepaalde metingen moeten uitdrukken.

Voor de basisgrootheid  SI-basiseenheid

GrootheidEenheidSymbool
   
Lengtemeterm
Massakilogramkg
Tijdsecondes
Elektrische stroomampèreA
Absolute temperatuurkelvin
Hoeveelheid stofmolmol
Lichtsterktecandelacd

Het SI-stelsel is een samenhangend geheel van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bvb. afstand, massa, snelheid en temperatuur en is bedoeld om internationaal gemakkelijk gegevens te kunnen uitwisselen.
Alle andere SI eenheden (meer dan 50) zijn afgeleide eenheden en kunnen steeds in één van de 7 basiseenheden uitgedrukt worden.

Bijvoorbeeld:

Oppervlakte   
Snelheidm·s-1
Weerstandkg·m2·A−2·s−3
Drukkg·m-1·s-2

Sinds 2019 zijn de definities van enkele van de basiseenheden gewijzigd waardoor deze afgeleid kunnen worden van natuurkundige constanten.

Waar kan ik terecht voor de kalibratie van mijn meetinstrument?

In één van onze laboratoria

In onze laboratoria kunnen we meetinstrumenten kalibreren onder de beste omstandigheden, en dus met de hoogste kwaliteit.

Dankzij onze vele vestigingen en ons uitgebreid netwerk laten we uw meetinstrument dicht in uw buurt kalibreren.
Zo houden we de uitvaltijd, de periode waarin uw toestel niet beschikbaar is, zo kort mogelijk.

Onze interne transportdienst kan ingeschakeld worden voor het vervoer van uw meetapparatuur. Hierbij stellen we alles in het werk om uw meetinstrumenten correct en veilig te vervoeren.

Op uw bedrijfslocatie

Als u uw meetinstrumenten niet kan of wil missen, sturen wij onze gespecialiseerde technici naar uw locatie.